Θεραπεία της άνοιας

Φαρμακευτική θεραπεία της άνοιας νόσου Alzheimer

Δεν υπάρχει κάποια αγωγή που να μπορεί να σταματήσει την εξέλιξη της νόσου Alzheimer. Η πρώτη κατηγορία φαρμάκων με έγκριση για την αντιμετώπιση της Νόσου Alzheimer είναι οι αναστολείς των χολινεστερασών. Η δονεπεζίλη είναι εκλεκτικός αναστρέψιμος αναστολέας της ακετυλοχολινεστεράσης (AChE), η ριβαστιγμίνη αναστέλλει  και την AChE και την βουτυρυλοχολινεστεράση (BuChE) και τέλος η ριβαστιγμίνη είναι ταυτόχρονα αναστολέας της AChE και τροποποιητής των νικοτινικών υποδοχέων.

Οι αναστολείς των χολινεστερασών έχουν ένδειξη για την ήπια έως μέτρια ΝΑ και σε αρκετές μελέτες έχει φανεί να: μειώνουν την έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών και μάλιστα τους πρώτους μήνες να την βελτιώνουν, να βελτιώνουν τη λειτουργικότητα του ασθενούς, να μειώνουν τις διαταραχές της συμπεριφοράς και να καθυστερούν τον χρόνο εισαγωγής του ασθενούς σε ίδρυμα.

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες των αναστολέων των χολινεστερασών σχετίζονται με την χολινεργική τους δράση με συχνότερες παρενέργειες από το γαστρεντερικό (ναυτία, έμετος, διάρροια, κοιλιακό άλγος), κεφαλαλγία, κόπωση, ανορεξία, απώλεια βάρους, ζάλη, αϋπνία, βραδυκαρδία, αρτηριακή υπόταση, συγκοπικό επεισόδιο, μυϊκές κράμπες και ακράτεια ούρων (Evans και Wilcock 2004).

Μη φαρμακευτική θεραπεία της άνοιας

Σε μια από τις πιο πρόσφατες ανασκοπήσεις πάνω στη θεραπεία των ανοϊκών συνδρόμων οι Saddicha και Pandey (2008) καταλήγουν στο ότι καθώς η φαρμακευτική θεραπεία στην άνοια μειώνει απλά την επιδείνωση της νόσου, η θεραπεία εκλογής στην άνοια είναι ο συνδυασμός της με μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις. Οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις στην άνοια δεν αποτελούν απλά συμπληρωματική θεραπεία αλλά είναι θεραπεία εκλογής.

Οι μη φαρμακευτικές θεραπευτικές προσεγγίσεις στην άνοια μπορεί να κατηγοριοποιηθούν σε α) γνωστικές παρεμβάσεις, β) εργοθεραπευτικές παρεμβάσεις, γ) μεθόδους αναμνήσεων δ) μουσικοθεραπευτικές και ε) άλλες εξειδικευμένες παρεμβάσεις. Στην πραγματικότητα, οι περισσότερες από τις παρεμβάσεις που εφαρμόζονται είναι σύνθετες, υιοθετώντας δύο ή παραπάνω από τις παραπάνω κατηγορίες.

Οι γνωστικές παρεμβάσεις στην άνοια περιλαμβάνουν ενημέρωση πάνω στη νόσο, ενίσχυση της εναισθησίας, ασκήσεις χαλάρωσης, παιχνίδια ρόλων, αντιμετώπιση στρεσογόνων καταστάσεων, ενεργοποίηση συμπεριφορών, ευχάριστες δραστηριότητες, εκπαιδευτική θεραπεία, ασκήσεις προσανατολισμού στο χώρο και τον χρόνο, ασκήσεις μνήμης. Συχνά συνδυάζονται με μουσική και πρόγραμμα άσκησης. Μπορούν να συμμετάσχουν  συγγενείς και φίλοι κατά τη διάρκεια της θεραπείας και η οικογένεια να υποστηρίζεται συνεχώς μέσω ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων.